چهارشنبه, 05 تیر 1398
دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 08:56

آکهی مزایده

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 79 مورخ 29/11/97 شوراي اسلامي شهر گندمان انتشار یافته در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 21556 صفحه 102 نسبت به واگذاري يكباب ساختمان تجاري واقع در شهر گندمان در قالب عقد اجاره به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد از كليه متقاضيان دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز به دبيرخانه شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %