چهارشنبه, 27 شهریور 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 07:16

آگهی مزایده جایگاه گاز CNG مرحله دوم

آگهی مزایده جایگاه گاز CNG مرحله دوم آگهی مزایده جایگاه گاز CNG مرحله دوم روابط عمومی شهرداری گندمان
  • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21638 صفحه 79، نسبت به واگذاري جايگاه CNG شهرداري به صورت اجاره به مدت يكسال از طریق اگهی مزایده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد.فلذا بدينوسيله از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي(10 تیر ماه ) نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %