شنبه, 16 فروردين 1399
چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 07:57

مزايده مرحله دوم

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

مزايده مرحله دوم
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۵ مورخ ۵ / ۴ / ۹۸ شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به فروش
يک دستگاه خودروي نيسان حمل زباله مدل ۱۳۹۷ از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از
كليه اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت ۱۰ روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (7شهریور 98 ) نسبت به اخذ
اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر
گرديده است.

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %