شنبه, 16 فروردين 1399
چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 08:01

مزايده مرحله دوم

آگهي مزايده آگهي مزايده روابط عمومی شهرداری گندمان

مزايده مرحله دوم
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۴ مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۹۸ شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به
واگذاري ۸ باب مغازه تجاري شهرداري واقع در بلوار آزادي درقالب عقد اجاره و به مدت دو سال از طريق آگهي مزايده به
متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف
مدت ۱۰ روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (7 شهریور ماه 98 )نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان
مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %