یکشنبه, 06 بهمن 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
چهارشنبه, 24 مهر 1398 ساعت 12:45

آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز

شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 27721 صفحه 32 نسبت به واگذاري انجام خدمات شهري شهرداري و فضاي سبز به اشخاص حقوقي واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  درج آگهي (18 مهر ماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مناقصه در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %