یکشنبه, 06 بهمن 1398
آخرین اخبار
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 07:57
مزايده مرحله دوم - چهارشنبه, 13 شهریور 1398 08:01
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
آگهی مزایده - سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 13:11

آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در شماره 21743روز نامه رسمی جمهوری اسلامی صفحه 103 نسبت به واگذاري انجام خدمات شهري شهرداري و فضاي سبز به اشخاص حقوقي واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي (18 آبان ماه 98 )به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مناقصه در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %