یکشنبه, 10 اسفند 1399
آخرین اخبار
چهارشنبه, 22 مرداد 1399 ساعت 09:49

آگهی مزایده مرحله اول جایگاه سی ان جی شهرداری گندمان

روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان روابط عمومی شهرداری گندمان

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند3 صورتجلسه شماره 123 مورخ 29/02/99 شوراي اسلامي شهر گندمان منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21961 مورخ 99/5/19 صفحه 79  نسبت به واگذاري جايگاه سی ان جی (گاز) شهرداري درقالب عقد اجاره و به مدت يك سال از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي پایان وقت اداری روز چهار شنبه 29 مرداد99 نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به دبيرخانه شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %