یکشنبه, 10 اسفند 1399
آخرین اخبار
شنبه, 12 مهر 1399 ساعت 08:54

آگهی مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری گندمان

شماره صفحه روزنامه تهران: ۳۶
شهرستان: ۷۰۲
۲۶۱۱/۰۲/ شماره روزنامه: ۷۷۰۰۲ تاريخ انتشار: 99/06/07
صفحه ۲ از ۲

 • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 123مورخ 29/02/99 شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي شهرداري درقالب عقد اجاره و به مدت يك سال از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي(99/06/07) نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد مالي شهرداري گندمان مراجعه نمايند
 • -        مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه قرارداد 150000000 ریال می باشد.
 • -        هریک از برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها بنفع شهرداری ضبط می گردد.
 • -        شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 • -        مدت انجام قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
 • -        برای اطلاعات بیشتر به شهرداری گندمان مراجعه یا با شماره تلفن 03834623200 تماس حاصل فرمائید.
 • -        كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقیم: 03834623624
 • شهرداری 03834622265
 • همراه شهردار:09133828552
 • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
 •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %