سه شنبه, 30 شهریور 1400
آخرین اخبار
شنبه, 12 مهر 1399 ساعت 09:05

آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز

 • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 125 مورخ 30/04/99 شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به واگذاري بخش خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري به مدت يك سال از طريق آگهي مناقصه به بخش خصوصي اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (99/07/06) نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات خود به واحد مالي شهرداري گندمان مراجعه نمايند.
 • -برآورد اولیه پیمان خدمات شهری مبلغ 16704740000 ریال می باشد.
 • -برآورد اولیه پیمان فضای سبز مبلغ 5010000000 ریال می باشد.
 • - كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.
 • -        هریک از برندگان مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها بنفع شهرداری ضبط می گردد.
 • -        شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 • -        مدت انجام قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
 • -        برای اطلاعات بیشتر به شهرداری گندمان مراجعه یا با شماره تلفن 03834623200 تماس حاصل فرمائید.

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقیم: 03834623624
 • شهرداری 03834622265
 • همراه شهردار: 09132846220
 • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
 •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %