سه شنبه, 30 شهریور 1400
آخرین اخبار
دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 08:11

آگهي مزايده واگذاري يک باب مغازه تجاري

آگهي مزايده واگذاري يک باب مغازه تجاري

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3صورتجلسه شماره 133مورخ 99/06/31شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به واگذاري يک باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان بلوار آزادي در قالب عقد اجاره يک ساله به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (99/07/19)نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند هريک از برندگان مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نشوند سپرده شركت در مزايده آنها بنفع شهرداري ضبط مي گردد. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. براي اطلاعات بيشتر به شهرداري گندمان مراجعه يا با شماره تلفن 03834623200تماس حاصل فرمائيد.شهرداري گندمان

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار: 09132846220
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %