شنبه, 16 فروردين 1399
شنبه, 02 آذر 1398 08:38

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 92 مورخ 98/03/22شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره 21754 صفحه 46 نسبت به فروش یک دستگاه نیسان حمل زباله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(2 آذرماه 98 )  به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

شنبه, 02 آذر 1398 08:31
  • - شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 98/03/29شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21754 صفحه 46 نسبت به واگذاري 8 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي (2 آذر ماه 98 ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.
شنبه, 02 آذر 1398 08:28

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 93 مورخ  98/03/22شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21754 صفحه 46 نسبت به واگذاري 1 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(2 آذر ماه 98 )  به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:28

شهرداري گندمان در نظر داردبه استناد بند 4 صورتجلسه شماره 88 مورخ 98/02/15شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 71722 صفحه 104 نسبت به واگذاري قسمتي از محوطه پارك مادر و دختر گندمان جهت نصب 3 باب دكه  در قالب عقد اجاره به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ  درج آگهي ( 20 مهر ماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
  • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 98/03/29شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21663 صفحه 101 مورخه 8 مرداد ماه 98  نسبت به واگذاري 8 باب مغازه تجاري شهرداري واقع در بلوار آزادي درقالب عقد اجاره و به مدت دو سال از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.
سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 95 مورخ 98/04/05شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21663 صفحه 101 مورخه 8 مرداد ماه 98 نسبت به فروش يك دستگاه خودروي نيسان حمل زباله مدل 1397 از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.

دوشنبه, 19 فروردين 1398 08:00
  • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 79 مورخ 29/11/97 شوراي اسلامي شهر گندمان انتشار یاقته در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 21572 صفحه 95  نسبت به واگذاري يك باب مغازه تجاري به مساحت تقريبي 117 مترمربع واقع در شهر گندمان در قالب عقد اجاره به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرائط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به دبيرخانه شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.
دوشنبه, 19 فروردين 1398 07:52
  • شهرداري گندمان در نظر داردبه استناد بند 1 صورتجلسه شماره 81 مورخ 97/12/07 شوراي اسلامي شهر گندمان انتشار یافته در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 21572 صفحه 95  نسبت به واگذاري دو قطعه زمين مسكوني 250 متري واقع در شهرك مجلسي گندمان به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا بدينوسيله از اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرائط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به دبيرخانه شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %