پنج شنبه, 26 فروردين 1400
آخرین اخبار
دوشنبه, 21 مهر 1399 08:11

آگهي مزايده واگذاري يک باب مغازه تجاري

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3صورتجلسه شماره 133مورخ 99/06/31شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به واگذاري يک باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان بلوار آزادي در قالب عقد اجاره يک ساله به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (99/07/19)نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند هريک از برندگان مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نشوند سپرده شركت در مزايده آنها بنفع شهرداري ضبط مي گردد. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. براي اطلاعات بيشتر به شهرداري گندمان مراجعه يا با شماره تلفن 03834623200تماس حاصل فرمائيد.شهرداري گندمان

شنبه, 12 مهر 1399 08:54

شماره صفحه روزنامه تهران: ۳۶
شهرستان: ۷۰۲
۲۶۱۱/۰۲/ شماره روزنامه: ۷۷۰۰۲ تاريخ انتشار: 99/06/07
صفحه ۲ از ۲

 • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 123مورخ 29/02/99 شوراي اسلامي شهر گندمان نسبت به واگذاري جايگاه سي ان جي شهرداري درقالب عقد اجاره و به مدت يك سال از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي(99/06/07) نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد مالي شهرداري گندمان مراجعه نمايند
 • -        مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه قرارداد 150000000 ریال می باشد.
 • -        هریک از برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها بنفع شهرداری ضبط می گردد.
 • -        شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 • -        مدت انجام قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
 • -        برای اطلاعات بیشتر به شهرداری گندمان مراجعه یا با شماره تلفن 03834623200 تماس حاصل فرمائید.
 • -        كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.
شنبه, 02 آذر 1398 08:38

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 92 مورخ 98/03/22شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره 21754 صفحه 46 نسبت به فروش یک دستگاه نیسان حمل زباله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(2 آذرماه 98 )  به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

شنبه, 02 آذر 1398 08:31
 • - شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 98/03/29شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21754 صفحه 46 نسبت به واگذاري 8 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي (2 آذر ماه 98 ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.
شنبه, 02 آذر 1398 08:28

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 93 مورخ  98/03/22شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21754 صفحه 46 نسبت به واگذاري 1 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(2 آذر ماه 98 )  به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:28

شهرداري گندمان در نظر داردبه استناد بند 4 صورتجلسه شماره 88 مورخ 98/02/15شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 71722 صفحه 104 نسبت به واگذاري قسمتي از محوطه پارك مادر و دختر گندمان جهت نصب 3 باب دكه  در قالب عقد اجاره به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ  درج آگهي ( 20 مهر ماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:42
 • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 98/03/29شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21663 صفحه 101 مورخه 8 مرداد ماه 98  نسبت به واگذاري 8 باب مغازه تجاري شهرداري واقع در بلوار آزادي درقالب عقد اجاره و به مدت دو سال از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.
سه شنبه, 08 مرداد 1398 08:28

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 95 مورخ 98/04/05شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21663 صفحه 101 مورخه 8 مرداد ماه 98 نسبت به فروش يك دستگاه خودروي نيسان حمل زباله مدل 1397 از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. فلذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات خود به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند كليه شرايط مزايده در اسناد مذكور ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقیم: 03834623624
 • شهرداری 03834622265
 • همراه شهردار:09133828552
 • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
 •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %