دوشنبه, 05 اسفند 1398
چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:45

شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 27721 صفحه 32 نسبت به واگذاري انجام خدمات شهري شهرداري و فضاي سبز به اشخاص حقوقي واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  درج آگهي (18 مهر ماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مناقصه در اسناد ذكر گرديده است.

پنج شنبه, 09 خرداد 1398 08:27
  • شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21614 صفحه 28 ، انجام امور خدمات شهری و فضای سبز را از طریق آگهی مناقصه به مدت يكسال به شرکتهای دارای صلاحیت  واگذار نمايد.فلذا بدينوسيله از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات خود به دبيرخانه شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %