دوشنبه, 05 اسفند 1398
یکشنبه, 19 آبان 1398 13:11

شهرداري گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 12/2/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در شماره 21743روز نامه رسمی جمهوری اسلامی صفحه 103 نسبت به واگذاري انجام خدمات شهري شهرداري و فضاي سبز به اشخاص حقوقي واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي (18 آبان ماه 98 )به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مناقصه در اسناد ذكر گرديده است.

دوشنبه, 10 تیر 1398 07:29

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21638 صفحه 79، انجام امور خدمات شهری و فضای سبز را از طریق آگهی مناقصه به مدت يكسال به شرکتهای دارای صلاحیت  واگذار نمايد.فلذا بدينوسيله از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (10 تیرماه )  نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات خود به واحد در آمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %