دوشنبه, 05 اسفند 1398
دوشنبه, 10 تیر 1398 07:29

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 87 مورخ 98/2/12شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21638 صفحه 79، انجام امور خدمات شهری و فضای سبز را از طریق آگهی مناقصه به مدت يكسال به شرکتهای دارای صلاحیت  واگذار نمايد.فلذا بدينوسيله از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 10 روز كاري از تاريخ انتشار آگهي (10 تیرماه )  نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات خود به واحد در آمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %