دوشنبه, 05 اسفند 1398
چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:16

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 93 مورخ 22/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21726 صفحه 101 نسبت به واگذاري 2 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(24 مهرماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:11

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخ 29/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21726 صفحه 101 نسبت به واگذاري 8 باب مغازه تجاري واقع در شهر گندمان- بلوار آزادي در قالب عقد اجاره دو ساله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(24 مهرماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

چهارشنبه, 24 مهر 1398 12:01

شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 92 مورخ 22/03/98 شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21726 صفحه 102 نسبت به فروش یک دستگاه نیسان حمل زباله به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميشود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي(24 مهرماه ) به مدت 10 روز كاري به واحد درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.

سه شنبه, 08 خرداد 1397 14:34

شهرداری گندمان در نظر دارد به استناد بند1 مصوبه 39 مورخه 97/01/22 شورای محترم اسلامی شهر گندمان اقلام مستعمل خود را از قبیل میز ، صندلی معمولی و آهن آلات اسقاطی را از طریق مزایده به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده محلی به مدت 10 روز جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و کسب اطلاعات بیشتر به واحد برنامه ریزی شهرداری مراجعه نمایند.

پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1397 08:31
  • باسلام
    احتراماً به استحضار می رساند شهرداری گندمان در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه 39 مورخه 97/1/22 شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به برگزاری مزایده مرحله اول جهت بهره برداری از جایگاه پمپ بنزین شهرداری اقدام نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی (97/2/4) به مدت 10 روز به دبیرخانه شهرداری شهر گندمان مراجعه نمایند. کلیه شرایط مزایده در اسناد ذکر گردیده است.
    روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گندمان

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %