شنبه, 16 فروردين 1399

صدور پروانه ساختمان

- عنوان : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان
2-هدف : مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان
3-دامنه عملكرد : شهرداري و متقاضي گرفتن پروانه 
4-مدت زمان انجام كار: حداقل يك هفته
5-تعاريف : -
6-مراحل و شرح اقدامات :

   1-تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك)

   2-صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي

   3-اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت

   4-بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي

   5-بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه

    در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي

    در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه

    كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي

    كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش

    كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي

   كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي

   كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي

   6- صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده )

   7- ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك

   8- بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه

   9- محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات

   10- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه

   11- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك

   12- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.

   13- تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:

     1- برگ تعهد نظارت

     2- برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)

     3-فرم تعهد كارفرما ( مالك) تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي

     4- فيش هاي عوارض زير بنا ، نوسازي سال جاري

     5-جواب نامه از اداره بيمه

    6- اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي

    7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي

    8- تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد)

    9- نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه 4سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)

    10- ارائه فرم تعهد معماري

    11- ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد

    12- ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد

    13- ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق

    14- ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي 

    15- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري

    16- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري

    16-اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، ( معاون) شهرسازي ، شهردار منطقه   )

    18- صدور پروانه ساختمان

    19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه

   20-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه

   21- تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %