سه شنبه, 30 شهریور 1400
آخرین اخبار

اعضای شورای اسلامی شهر

لیست اسامی اعضای شورای اسلامی شهر گندمان در سه دوره

دوره اول شورای اسلامی شهر گندمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت

1

احمد منصوری

رئیس شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

2

علیار عسگری

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

3

براتعلی عظیمی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

4

حاج محمد رضا زمانی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

3 سال

5

حاج خداخواست زمانی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

6

حشمت الله اسدی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

1 سال

 

دوره دوم شورای اسلامی شهر گندمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت

1

عباس اسدی

رئیس شورای اسلامی شهر گندمان

2سال رئیس و 2 سال عضو

2

اسحاق نیک فطرت

عضو شورای اسلامی شهر گندمان و رئیس شورای اسلامی استان

2 رئیس شورای اسلامی شهر و 2 سال عضو شورا و2 سال رئیس شورای اسلامی استان

3

مصیب رضی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

2 سال

4

حشمت الله اسدی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

5

کهزاد جمالی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

6

حاج علمدار زمانی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

2 سال

 

دوره سوم شورای اسلامی شهر گندمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت

1

فردین منصوری

رئیس شورای اسلامی شهر گندمان

2سال

2

شهرام علیدادی

رئیس شورای اسلامی شهر گندمان

3 سال رئیس شورای اسلامی شهر و 3 سال عضو شورا

3

حاج فریبرز اسدی

رئیس شورای اسلامی شهر گندمان

2 سال و 4 سال عضو شورا

4

مرتضی مالکی

عضو شورای اسلامی شهر گندمان و عضو شورای اسلامی شهرستان

6 سال

5

خداخواست منصوری

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

6 سال

6

مریم اسکندری

عضو شورای اسلامی شهر گندمان

4 سال

 

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار: 09132846220
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %