دوشنبه, 05 اسفند 1398
سه شنبه, 25 تیر 1398 ساعت 08:02

آگهي مزايده

آگهي مزايده آگهي مزايده روابط عمومی شهرداری گندمان

آگهي مزايده
شهرداري گندمان در نظر دارد به استناد بند ۶ صورتجلسه شماره ۹۲ مورخ ۰۸ / ۰۳ / ۹۸ شوراي اسلامي شهر گندمان چاپ شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 21648 صفحه 103 شهرستان ها و 47 تهران به تاریخ 22 تیرماه ، نسبت به
واگذاري يک پلاک زمين مسكوني واقع در شهرک سادات گندمان به متقاضيان واجد شرائط اقدام نمايد لذا بدينوسيله از اشخاص
حقيقي يا حقوقي واجد شرائط دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت ۱۰ روز كاري از تاريخ انتشار آگهي نسبت به اخذ اسناد مزايده و
ارائه پيشنهادات خود به درآمد شهرداري گندمان مراجعه نمايند.كليه شرايط مزايده در اسناد ذكر گرديده است.
شهرداري گندمان
شماره پيگيري : ۹۸۰۴۱۳۳۲۳۸۲۳۴۲۶
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14687958
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقیم: 03834623624
  • شهرداری 03834622265
  • همراه شهردار:09133828552
  • آقای علیخانی سرپرست بخشداری  گندمان :09132879275
  •  عباس الهی رئیس شورا: 09133820548

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %