شهرداری گندمان

6- اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي

7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي

8-تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد)

9-نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)

10-ارائه فرم تعهد معماري

11-ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد

12-ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد

13-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق

14-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي

15- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري

16- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري

17-اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، مسئول( معاون) شهرسازي ، شهرداري منطقه( معاون  مالي- اداراي))

18- صدور پروانه ساختمان

19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه

20-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه

21- تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه

1- عنوان : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان
2- هدف : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان
3-دامنه عملكرد : شهرداري منطقه 5 و متقاضي گرفتن اصلاح پروانه
4-مدت زمان انجام كار: حداقل يك هفته
5-تعاريف : –
6-مراحل و شرح اقدامات :

1- تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك)

2- صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي

3-اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت

4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي

5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه

تبصره : در صورت بروز مشكل مالك بايد معرفي نامه مربوطه را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.

در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي

در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه

كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي

كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش

كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي

كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي

كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي

6-صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده )

7-ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك

8-بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه

9- محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات

10- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه

11- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك

12- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.

13-تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:

1- برگ تعهد نظارت

2- برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)

3-فرم تعهد كارفرما ( مالك) در صورتي كه مالك همان شخص نباشد ارائه اين فرم ضروري است تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي

4- فيش هاي عوارض زير بنا( توسط محاسب) ، نوسازي سال جاري ( توسط واحد نوسازي)

5-جواب نامه از اداره بيمه