مشخصات  سمت
  •       حسینقلی رضی 
  •          رئیس شورا
  •          شجاع جمالی 
  •          نائب رییس شورا
  •          ارسلان حاجی پور
  •          عضو شورا و عضو شورای شهرستان
  •        مجید منصوری 
  •          خزانه دار شورا و عضو کمیسیون معاملات جزء
  •          سعید عسگری
  •          عضو شورا منشی و عضو کمیسیون های