به نام آن که تن را نور جان داد     خرد را سوی دانایی عنان دادشهرداری گندمان

ستایش پروردگاری که هستی را وجود بخشید و خرد را در وجود انسان به ودیعه گذاشت تا امور بشر بر دو پایه ی تفکر و مشورت به درستی تنسیق یابد . مفتخریم که فرصتی فراهم گردید تا در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و در نظام مقدس جمهوری اسلامی خادم مردم شریف و اصیل گندمان باشیم.

چالش های زیستی امروز بشر اعم از محیطی، اجتماعی و اقتصادی خصوصا در شهرها لزوم توجه ویژه به مفاهیم شهروندی زیست انسان را ضرورت بخشیده است .حقیقت وجودی یک شهر به عنوان بزرگترین نماد مداخله انسان در ساختار زیستی همواره به واسطه شهروندانی است که در آن اسکان دارند.

همین گزاره ما را به مفهوم حقوق عمومی شهری رهنمون می کند.به واقع حقوق عمومی شهری از مجموعه ای از گفتارهای مفهومی و هدفمند شکل می یابد، به این معنا که عموم شهروندان از یکسری حقوق غیر قابل چشم پوشی همانند حق مشارکت در اداره شهر، شکل‌دهی فضای شهری، زیست سالم و پایدار و…برخوردارند که می بایست این ظرفیت را حاکمان محلی شهر فراهم نموده تا شهروندان بتوانند با اعتماد به نفس آن را استیفا کنند.

تجربه های مدیرت شهری ضرورت یک رویکرد علمی را که در یک روند از شناخت جامع یک محیط تا پایش تمام اقدامات را شامل می شود بیش از پیش نمایان می کند و ما نیز در شهرهایی با سطوح کوچک جغرافیایی همچون شهر گندمان از این قاعده مستثنی نیستیم.

قطعا پیاده سازی رویکرد شهری انسان گرا در شهر گندمان که تمام شهروندان در آن احساس رضایتمندی داشته باشند و در قالب یک گفتمان حقوق عمومی ضمن مشارکت هدفمند در حاکمیت شهروندی حقیقی نیازمند یک بسیج فکری عمومی خاصه در میان نخبگان شهر می باشد . عبور از نگاه یک سویه و ابزاری به شهرداری به عنوان تنها بازوی اجرایی مدیریت شهری کاری گران خواهد بود .اما ایجاد نهادهای غیررسمی محلی سبب اتصال این زنجیره میان شهرداری و مردم خواهد بود.امید که بتوانیم جواهر خفته و پتانسیل شهر کهن و تاریخی گندمان را کشف نموده و در آینده ای نه چندان دور آن را برجسته کنیم.

شایان ذکر است رویکرد اجتماعی و فرهنگی نباید ما را از جنبه های فنی، شهرسازانه و مدیریت فضای کالبدی غافل نماید. در همین راستا ما خود را متعهد می دانیم با بهره گیری از دانش مجموعه های مشاوره ای متخصص و پس از انجام مطالعات و تهیه طرح های متناسب و سازگار محلی و با همراهی مردم فهیم شر گندمان و متخبان فرهیخته شان در شورای اسلامی شهر به سمت یک شهر زیبا ،منظم و رو به رشد حرکت کنیم .