شهرداری گندمان

رسول خالدی

شهردار

شهرداری گندمان

رسول ابراهیمی

مسئول واحد فرهنگی هنری و اجتماعی، مسئول دفتر شهردار

شهرداری گندمان

احمد سعیدی

مسئول حراست و خدمات شهری

شهرداری گندمان

احمد یگانگی

جانشین شهردار، مسئول امور اداری و کارگزینی و نیروی انسانی، کارپرداز کارشناس واحد درآمد

شهرداری گندمان

یحیی زمانی

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

شهرداری گندمان

مهوش زحمتکش

مسئول برنامه ریزی و امور قراردادها، کارشناس درآمد، دبیر کمیسیون ماده 77 و دبیر شورای اسلامی شهر، کارشناس حقوقی

شهرداری گندمان

مریم یاری

مسئول کارشناس فنی و شهر سازو عمران شهرداری

شهرداری گندمان

شجاع جمالی

شهرداری گندمان

عیسی عظیمی

مسئول حمل و نقل و اصناف